دوشنبه 7 خرداد 1403

تالاب قره قشلاق جاذبه‌ای جالب و دیدنی در شهرستان بناب

جاذبه‌های طبیعی آذربایجان شرقی هر گردشگری را به وجد می‌آورد از این رو با ما همراه باشید و درباره تالاب قره‌قشلاق جاذبه‌ای جالب و دیدنی در بناب بیشتربدانید.

جاذبه‌های طبیعی آذربایجان شرقی هر گردشگری را به وجد می‌آورد از این رو با ما همراه باشید و درباره تالاب قره‌قشلاق جاذبه‌ای جالب و دیدنی در بناب بیشتربدانید.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب؛ تالاب قره قشلاق بناب که به دلیل زیبائی و تنوع گونه های جانوری و گیاهی به عروس تالابهای شمالغرب کشور شهرت یافته است، یکی از تالابهای اقماری و چسبیده به دریاچه ارومیه است که محل زیست پرندگان مختلف به شمار می رود.

به نقل از سلام نو؛ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی‫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻻب ﻗﺮه ﻗﺸﻼق ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ویژه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓتن آن در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ‫ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮراﺳﺖ.

زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﺎﻻب ﺑﻪ حد ّی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آنرا ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ این تالاب به دلیل وجود گونه های جانوری و گیاهی کم نظیر اهمیت بسیار دارد و از سال ۱۳۶۴ به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شده است.

آشنایی با تالاب قره‌قشلاق

در سیزده کیلومتری جنوب غربی شهرستان بناب تالاب بین المللی قره قشلاق به عنوان بزرگترین سایت تالابی حوزه آبریز دریاچه ارومیه واقع شده است. این تالاب پناهگاه بسیار مهمی برای پرندگان زادآور و عبوری محسوب می شود. تالاب بین المللی قره قشلاق بناب به دلیل تنوع گیاهی و جانوری فراوان و وجود ۱۵۳ گونه انواع پرنده به عنوان عروس تالاب های شمالغرب کشور مشهور است.

15566061 - پایگاه خبری اخبار بناب شهرستان بناب

این تالاب با ۲۲ هزار و ۲۵۰ هکتار وسعت هر سال درفصل سرما، میزبان هزاران پرنده مهاجراست که ازدور دست ها بویژه از سرمای کشنده سیبری به این منطقه مهاجرت می کنند. رقص فلامینگو ها و درناها در شروع سال خورشیدی هرسال نوید زندگی سرشار از شادابی و بهار را برای مردم بومی منطقه و گردشگران داخلی وخارجی بازدیدکننده ازتالاب به ارمغان می آورد.

از منابع آبی سطحی این تالاب می توان رودخانه زرینه رود، رودخانه صوفی چای، رودخانه مردق چای و رودخانه لیلان چای را نام برد.

ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﮐﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﻻب ﭘﻮﺷﯿﺪه از درﺧﺘﺎن ﭘﺎﮐﻮﺗﺎه ﮔﺰ است و ﻣﺎﻣن ﻣﻨﺎﺳﺐی ﺑﺮای ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری و زﻧﺪﮔﯽ ‫ﺣﺸﺮات، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و دوزﯾﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺗﺎﻻب ﺣﺪود ﯾﮏ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ از اﻧﻮاع ‫ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻏﺎز، اردک، آﻧﻘﻮت، ﻓﻼﻣﯿﻨﮕﻮ، ﭘﻠﯿﮑﺎن، ﻗﺮه ﻏﺎز، درﻧﺎ، ﺣﻮاﺻﯿﻞ، ﮐﺎﮐﺎﺋﯽ، ﺧﻮﺗﮑﺎ، ﭘﺮﺳﺘﻮی درﯾﺎﯾﯽ و ‫ﻏﯿﺮه اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ ﮐﺜﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ‫ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺟﻮد ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ، و زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ، آرﺗﻤﯿﺎ، ﺳﯿﺴﺖ آرﺗﻤﯿﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺬر ﮔﯿﺎﻫﺎن ‫ﻣﺮﺗﻌﯽ ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ، ﮔﻨﺪم زار ﻫﺎ، ﯾﻮﻧﺠﻪ زار ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در این تالاب ماهی وجود ندارد در دهانه رودخانه زرینه رود و سیمینه رود کپور ماهی و ماهی سیاه وجود دارد.

57645688 1 - پایگاه خبری اخبار بناب شهرستان بناب

وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ‫ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﮐﻤﺒﻮد آب ورودی ﺑﻪ ﺗﺎﻻب، ﺗﻌﺮض ﮐﺸﺎورزان و داﻣﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اراﺿﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ آن و ‫آﻟﻮده ﺷﺪن آﺑﻬﺎی ورودی تالاب ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ شد ّت ﺣﯿﺎت ﺗﺎﻻب را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار داده‫ اﺳﺖ.

طبق قوانین محیط زیست ﺗﺎﻻب ﻗﺮه ﻗﺸﻼق ﻣﯽ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر و زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ‫ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ بویژه 185 ﮔﻮﻧﻪ از 500 ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه وﺣﺸﯽ و 10 ﮔﻮﻧﻪ از 165 ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار اﯾﺮان و ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟّﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﯾﺮﺑﻂ قرار گیرد

تالاب قره‌قشون؛ جاذبه‌ای جالب و دیدنی در بناب

با توجه به سهل الوصول بودن تالاب و قرارگیری آن در بین دو استان آذر بایجان شرقی و غربی و وجود گونه های پرندگان در فصل بهار و خوش آب و هوا بودن آن در تابستان، گردشگران طبیعت میتوانند برای اقامت کوتاه مدت به این منطقه سفر کنند.

تالاب گردی در تالاب قره قشلاق بناب

تالاب قره قشلاق بناب با بیش از ۲۲ هزار هکتار وسعت، در ساحل جنوب دریاچه ارومیه، در حومه شهرستان بناب قرار دارد. به‌دلیل زیبایی طبیعی این تالاب و پوشش متنوع گیاهی و جانوری از آن با نام عروس تالاب‌های شمال‌ غرب کشور یاد می‌شود. با توجه به سهل‌الوصول بودن، قرارگیری بین دو استان آذربایجان‌ شرقی و غربی، وجود گونه‌های مختلف پرندگان در فصول بهار و تابستان و هوای مطبوع در ایام گرم سال، تالاب قره قشلاق از محبوب‌ترین مقاصد محسوب می‌شود.

در دامنه‌های جنوبی رشته کوه سهند و نزدیکی روستای تازه کند زوارق، کوه‌های بلند قره قشون استوارند. بلندای این کوه از سطح دریا 1623 متر است. به همین خاطر کوه‌نوردهای متعددی به این منطقه خوش آب‌وهوا می‌روند و توانایی‌هایشان را محکی می‌زنند. یکی از معروف‌ترین قله‌های این کوه هم تربه است. شاید اسمش را شنیده باشید. منطقه گردشگری قره قشون از جاهای دیدنی بناب است که در روزهای تعطیل محلی‌ها هم به آن سری می‌زنند. اینجا دور از هیاهوی شهر و در دامن طبیعت می‌شود کمی زندگی را نفس کشید.

این منطقه به آب‌وهوای خوبش معروف است. در بلندای کوه هم چشمه‌های آب معدنی از دل زمین می‌جوشد که آبشان آشامیدنی است. حواستان باشد که قمقمه‌ای با خود ببرید تا برای برگشت هم آب ذخیره کنید. از بالای کوهای قره قشون چشم‌انداز بناب تماشایی است. دشت‌ها و مزرعه‌های کشاورزی و بافت شهری در کنار هم ترکیب زیبایی دارد. این ترکیب‌بندی را مهمان یک قاب‌بندی زیبا کنید.

- پایگاه خبری اخبار بناب شهرستان بناب

این کوه‌ها علاوه برر زیبایی، قدمت تاریخی هم دارند. در اطراف این منطقه آثاری باستانی‌کشف کرده‌اند که قدمتش به دوره صفوی می‌رسد. محققان می‌گویند حدود ۶هزار سال پیش در این منطقه تمدن‌هایی وجود داشت.

در منطقه قره قشون بناب امکانات رفاهی خوبی برای گردشگرها مهیا کرده‌اند. پله‌های ساخته‌شده در پای کوه، بالارفتن از دامنه را برایتان آسان می‌کند. در منطقه گردشگری قره قشون آلاچیق‌های متعددی برای کمپ‌کردن گردشگرها ساختند. سرویس بهداشتی، نمازخانه و بوفه هم امکانات دیگر این منطقه است؛ اما در این تفرجگاه سطل‌های زباله کم است و متأسفانه خیلی‌ها زباله‌هایشان را در طبیعت رها می‌کنند.

خبرنگار/ زهرا فرتوت

درباره‌ی سردبیر

سردبیر پایگاه خبری «اخبار بناب»

همچنین ببینید

photo ۲۰۲۴ ۰۵ ۱۲ ۱۴ ۳۰ ۵۶ - پایگاه خبری اخبار بناب شهرستان بناب

حضور اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در مجتمع فولاد ظفر بناب

اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و برخی اعضای کمیسیون فلزات و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − هفت =